بروجردزیبا ، میزبان مسابقات لیگ منطقه ای فوتسال کشور 89

٨٩/١١/١۶

ساعت ٩ نبرد خرامه فارس-صنعت مس رفسنجان

ساعت ١١  عقاب برازجان-دخانیات گیلان

ساعت ١۴ کیان اصفهان-لوازم خانگی سر پل ذهاب

ساعت ١۶ سپاه سلماس-پوریا ورامین

ساعت ١٨ پولاد گسترش بروجرد-مشعل آبیک قزوین

٨٩/١١/١٧

ساعت ٩ سازمان بازیافت خرسان رضوی-دخانیات گیلان

ساعت ١١ نبرد خرامه فارس-عقاب برازجان

ساعت ١۴کیان اصفهان-پویا ورامین

ساعت ١۶ لوازم خانگی سر پل ذهاب-مشعل آبیک قزوین

ساعت ١٨سپاه سلماس-پولاد گسترش بروجرد

٨٩/١١/١٨

ساعت ٩ صنعت مس رفسنجان-عقاب برازجان

ساعت ١١ سازمان بازیافت خراسان رضوی-نبر خرامه فارس

ساعت ١۴ کیان اصفهان-مشعل آبیک قزوین

ساعت ١۶ لوازم خانگی سر پل ذهاب-سپاه سلماس

ساعت ١٨ پوریا ورامین -پولاد گسترش بروجرد

٨٩/١١/١٩

ساعت ٩ دخانیات گیلان-نبرد خرامه فارس

ساعت ١١ صنعت مس رفسنجان-سازمان بازیافت خراسان رضوی

ساعت ١۴پویا ورامین-لوازم خانگی سر پل ذهاب

ساعت ١۶ مشعل آبیک قزوین-سپاه سلماس

ساعت ١٨ کیان اصفهان-پولاد گسترش بروجرد

٨٩/١١/٢٠

ساعت ٩ عقاب برازجان-سازمان بازیافت خراسان رضوی

ساعت ١١ دخانیات گیلان-صنعت مس رفسنجان

ساعت ١۴ کیان اصفهان-سپاه سلماس

ساعت ١۶ مشعل آبیک قزوین-پویا ورامین

ساعت ١٨ پولاد گسترش بروجرد-لوازم خانگی سر پل ذهاب

تذکر:کلیه مسابقات در سالن بزرگ ولایت برگزار خواهد شد.اخبار در خصوص محل اسکان و...متعاقبا اعلام خواهد شد.با ما همراه باشید............

/ 0 نظر / 10 بازدید